STATUT WIELICKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne.

 

§1

 

Wielicka Izba Gospodarcza, zwana w dalszej treści niniejszego statutu “Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców.

1.Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

2.Izba jest organizacją samodzielną i samorządną.

3.Siedzibą Izby jest miasto Wieliczka w województwie małopolskim.

4.Izba działa na obszarze województwa małopolskiego.

5.Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych (DZ.U.Nr. 35, poz. 195 z późń.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ II

 

Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji.

 

§2

 

1.Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

a) reprezentacja interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec administracji samorządowej i państwowej oraz innych instytucji,

b) współtworzenie i współrealizacja lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej,

c) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych,

d) udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo – opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej  i usługowej,

e) promowanie członków Izby w kraju i za granicą,

f) organizowanie profesjonalnych szkoleń, doradztwa gospodarczego,

g) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,

h) udzielanie porad prawnych członkom Izby,

i) organizacja i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych oraz wykonawczych na rzecz lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego,

j) organizowanie kooperacji wśród członków Izby w handlu, usługach i produkcji,

k) zrzeszanie przedsiębiorców z regionu, tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi grupami podejmującymi działania o podobnym charakterze oraz właściwymi jednostkami samorządu,

l) poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego szczególnie na pierwszym etapie rozwoju małej firmy.

1.Izba może wykonywać inne zadania w sferze gospodarki i infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenia władz regionalnych i państwowych, europejskich.

2.Izba prowadzi rejestr podmiotów zrzeszonych.

 

§3

 

Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

1.promocje inicjatyw gospodarczych,

2.organizowanie wystaw, targów, pokazów, konferencji itp.,

3.tworzenie banku informacji gospodarczej i bazy danych,

4.opracowanie informacji na temat sytuacji gospodarczej w regionie,

5.przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, reklamowych, dokumentacyjnych, szkoleniowych i innych potrzeb dla działalności członków Izby,

6.pozyskiwanie dla członków Izby ofert handlowych , usługowych i produkcyjnych,

7.wydawanie katalogu o możliwościach i ofertach gospodarczych,

8.współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi                            i zagranicznymi,

9.wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i polubownego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby,

10.współuczestniczenie w realizacji inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez inne organizacje i instytucje,

11.organizowanie działalności członków poprzez tworzenie korporacji i izb branżowych,

12.prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane w niej dochody na realizację zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

 

Prawa i obowiązki członków Izby

 

§4

 

Członkiem Izby może być każda osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze działania Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

 

§5

 

Członkowie izby mają następujące prawa:

1.czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby,

2.uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Izby,

3.uczestniczenie we wszystkich formach działalności Izby,

4.zgłaszanie do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji i inicjatyw dotyczących statutowej działalności Izby,

5.uzyskanie pomocy Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z partnerami krajowymi i  zagranicznymi,

6.korzystanie z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych pomiędzy członkami Izby.

§6

 

Członkowie Izby mają obowiązek:

1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia,

2. dbać o dobre imię oraz prestiż izby,

3. przestrzegać zasad rzetelności w działalności gospodarczej,

4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie

 

§7

 

1.Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji i dokonania wpłaty wpisowego.

W przypadku decyzji negatywnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby:

2.Członkostwo w Izbie ustaje przez:

c) wystąpienie

d) wykreślenie

e) wykluczenie

3.Wystąpienie członka Izby następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy w terminie 3 – miesięcznym od daty złożenia wniosku w Izbie.

4.Wykreślenia z rejestru członków Izby dokonuje Zarząd podejmując uchwałę zwykłą większością głosów w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowego członka Izby, bądź w wyniku likwidacji podmiotu gospodarczego.

3.Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje zwykłą większością głosów Zarząd Izby w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków, o których mowa w par. 6 niniejszego Statutu.

4.W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zainteresowany przedsiębiorca ma prawo odwołania się od uchwały Zarządu Izby  w sprawie jego wykluczenia do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.

§8

 

Wystąpienie, wykreślenie, bądź wykluczenie z Izby nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku uregulowania należności finansowych wobec Izby.

 

ROZDZIAŁ V

 

Organy Izby

 

§9

Organami Izby są:

1.Walne zgromadzenie Izby

2.Zarząd Izby

3.Komisja Rewizyjna

4.Sąd Honorowy

 

WALNE ZGROMADZENIE IZBY

 

§10

 

1.Walne zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby.

2.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:

a) wybór i odwołanie Prezesa Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego oraz Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Honorowego następuje w tajnym głosowaniu,

b) uchwalanie strategii działania Izby,

c) zatwierdzanie sprawozdań oraz udzielanie absolutorium zarządowi Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Honorowemu,

d) uchwalanie zmian w Statucie Izby,

e) podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,

f) podejmowanie uchwał o wysokości rocznej składki członkowskiej i wysokości wpisowego,

g) uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,

h) wyrażanie zgody na tworzenie przy Izbie instytucji i organizacji mogących wesprzeć działalność Izby takich jak np. Sąd Polubowny, Zespoły Rzeczoznawców, e. c. t.,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

j) podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

Walne Zgromadzenie Izby działa zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

§11

 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd. Odbywa się w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na podstawie pisemnego wniosku 1/10 liczby członków Izby, w terminie 14 dni od złożenia wniosku,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

§12

 

O czasie, miejscu i porządku obrad każdy z członków Izby ma być powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 14 – dniowym (decyduje data stempla pocztowego).

Uwagi do porządku obrad można wnosić do 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia,a w nadzwyczajnej sytuacji podczas Walnego Zgromadzenia bezpośrednio do projektu porządku obrad w formie pisma sygnowanego przez co najmniej 5 - ciu członków. Wniosek ulega przegłosowaniu przez uczestników Walnego Zgromadzenia Izby.

 

§13

 

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie Izby jest władne podejmować prawomocne uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności minimum 50 % członków Izby ,

a w drugim terminie uchwały zapadają bez względu na ilość przybyłych członków, zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

 

ZARZĄD

 

§14

 

1.Zarząd Izby Kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Zarząd Izby składa się z 8 członków.

3.Kadencja Zarządu Izby trwa 4 lata.

§15

Wyboru Zarządu Izby dokonuje Walne Zgromadzenie Izby według następujących zasad:

1.Ilość kandydatów jest nieograniczona

2.Kolejność Kandydatów na karcie do głosowania przyjmuje się w układzie alfabetycznym.

3.Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą ilość głosów oraz uzyskali poparcie więcej niż 50 % głosujących.

4.W przypadku, gdy w drodze głosowania nie wybrano pełnego składu Zarządu Izby – prowadzący Walne Zgromadzenie zarządza II turę wyborów. Zgłaszający kandydatów mają prawo ponownie zgłosić kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszej turze wyborów.

5.W przypadku niemożliwości stwierdzenia wyboru w wyniku uzyskania przez kandydata równej ilości głosów na ostatnim miejscu mandatowym –prowadzący Walne Zgromadzenie Izby zarządza ponowne wybory obejmujące wyłączenie tych kandydatów.

6.Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk kandydatów nieakceptowanych na członków Zarządu. Głos jest ważny jeśli na karcie do głosowania pozostawiono co najwyżej 7 nieskreślonych nazwisk. W drugiej turze głos jest ważny jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono co najwyżej pozostającą do uzupełnienia Zarządu liczbę nazwisk.

 

§16

 

Zarząd Izby na swoim pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu konstytuuje się

w składzie: trzech Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Członków.

 

§17

 

1.Do Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Izby.

2.Do zakresu działania Zarządu Izby należy w szczególności:

a) Uchwalenie planów  Izby,

b) Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby,

c) Przygotowanie i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdania rocznego z działalności Izby wraz z bilansem.

 

§18

 

Celem przygotowania stanowiska Izby w węzłowych problemach, Zarząd Izby może powołać komisje problemowe.

Organizację i zakres działania komisji określa uchwała zarządu Izby

§19

 

1.Izbę reprezentuje Prezes lub I-wszy Wiceprezes lub upoważniony przez nich członek Zarządu.

2.Oświadczenia woli za Izbę składają  łącznie Prezes i  I- wszy Wiceprezes lub 2-ch Wiceprezesów lub Wiceprezes i jeden członek Zarządu.

3.Zarząd i upoważniony członek Zarządu może ustanawiać pełnomocników do realizacji zadań podejmowanych przez Izbę.

 

 

§20

 

1.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Wiceprezes.

2.Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się jeżeli wszyscy członkowie Zarządu byli powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia w sposób skuteczny.

3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

4.Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby jego członków w tym Prezesa lub jego zastępcy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

 

§21

 

1.Zarząd Izby może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu Izby, bądź do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

2.Zarząd zatrudnia do kierowania bieżącą działalnością Izby – Dyrektora Biura Izby jako kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy, który wykonuje uchwały Zarządu oraz w ramach udzielonych pełnomocnictw reprezentuje Izbę oraz odpowiada za bieżącą pracę biura.

3.Umowę o pracę z Dyrektorem Izby podpisuje Prezes i Wiceprezes Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§22

 

1.Komisja Rewizyjna kontroluje formalną zgodność działania Zarządu Izby ze Statutem i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę działalności finansowej Izby.

2.Do Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby,

b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz  z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby,
d) zatwierdzanie regulaminu działalności Zarządu Izby i Sądu Honorowego.

§ 23

 

1.Kadencja komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2.Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie

w tym Przewodniczącego Komisji.

3.Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio zapisy § 15.

 

 

SĄD HONOROWY

 

§24

 

1.Sąd Honorowy rozpatruje spory pomiędzy członkami Izby, organami Izby i członkami dotyczące etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej, naruszenia dobrego imienia Izby i jej organów oraz niestosowania się do zasad Statutu i regulaminów Izby.

2.Sąd Honorowy składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego Sądu wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby na kadencję 4 – letnią z wyłączeniem członków Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i etatowych pracowników.

3.Kadencja Sądu Honorowego trwa 4 lata.

4.Do wyboru członków Sądu Honorowego stosuje się odpowiednio zapisy paragrafu 23 ust. 3 Statutu.

5.Sąd Honorowy wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

6.Sąd Honorowy działa w oparciu o regulamin uchwalony na wniosek Prezesa Sądu Honorowego przez Zarząd Izby i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

7.Sąd Honorowy może wydawać oświadczenia dotyczące stanu i naruszenia zasad Statutu Izby,  w szczególności etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej ze strony członka Izby.

8.Sąd Honorowy może po przeprowadzeniu postępowania nałożyć na członka Izby następujące kary:
 

a) upomnienie pisemne Sądu wraz z nałożeniem obowiązku złożenia pisemnego przeproszenia poszkodowanego

b) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem biuletynu Izby lub informacji pisemnej do wszystkich członków Izby

c) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem środków masowego przekazu

d) zawieszenie w prawach członka Izby na określony czas

e) podanie decyzji Sądu do publicznej wiadomości w wybranym dzienniku

f) wykluczenie członka z Izby z podaniem tego faktu do publicznej wiadomości

RODZIAŁ VI

 

FUNDUSZE IZBY

 

§25

 

Źródłami finansowania działalności Izby są:

1.Wpisowe,

2.Składki członkowskie,

3.Darowizny, zapisy, dotacje osób fizycznych, prawnych, instytucji,

4.Wpływy z własnej działalności gospodarczej,

5.Inne.

§26

 

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie uchwały Zarządu Izby.

 

§27

 

1.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2.Sprawozdanie roczne wraz z bilansem i rachunkiem wyników Zarząd Izby przedstawia Walnemu Zgromadzeniu w terminie do 15 marca każdego roku.

 

 

RODZIAŁ VII

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

 

§28

 

1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów członków  Izby obecnych na Zgromadzeniu w zgodzie z brzmieniem stosownych przepisów ustawy o izbach gospodarczych.

§29

 

1.W przypadku likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku likwidowanej Izby na wybrany przez Zgromadzenie cel charytatywny – pomoc dzieciom.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora majątku Izby.

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§30

 

Niniejszy Statut uchwalony został na Zjeździe Założycielskim Wielickiej Izby Gospodarczej, który odbył się w Wieliczce w dniu 21 kwietnia 2004  roku, o czym świadczą niżej złożone podpisy i poprawiony 9 sierpnia 2004 roku.